ХАДГАЛААД АВААРАЙ. АЙМГИЙН ТӨВҮҮДИЙН ХООРОНДЫН ЗАЙ:

Бусад
АЙМГИЙН ТӨВҮҮДИЙН ХООРОНДЫН ЗАЙ:
1. Улаанбаатар - Зуунмод (43 км)
2. Улаанбаатар - Дархан (219 км)
3. Улаанбаатар - Чойр (238 км)
4. Улаанбаатар - Мандалговь (260 км)
5. Улаанбаатар - Сүхбаатар (311 км)
6. Улаанбаатар - Булган (318 км / 326 км)
7. Улаанбаатар - Өндөрхаан (331 км)
8. Улаанбаатар - Эрдэнэт (351 км)
9. Улаанбаатар - Арвайхээр (430 км)
10. Улаанбаатар - Цэцэрлэг (430 км)
11. Улаанбаатар - Сайншанд (463 км)
12. Улаанбаатар - Даланзадгад (553 км)
13. Улаанбаатар - Баруун Урт (560 км)
14. Улаанбаатар - Баянхонгор (630 км)
15. Улаанбаатар - Чойбалсан (655 км)
16. Улаанбаатар - Мөрөн (671 км)
17. Улаанбаатар - Улиастай (984 км)
18. Улаанбаатар - Алтай (1001 км)
19. Улаанбаатар - Улаангом (1336 км)
20. Улаанбаатар - Ховд (1425 км)
21. Улаанбаатар - Өлгий (1636 км)
1. Зуунмод - Улаанбаатар (43 км)
2. Зуунмод - Чойр (224 км)
3. Зуунмод - Мандалговь (225 км)
4. Зуунмод - Дархан (262 км)
5. Зуунмод - Өндөрхаан (337 км)
6. Зуунмод - Сүхбаатар (354 км)
7. Зуунмод - Булган (361 км)
8. Зуунмод - Арвайхээр (385 км)
9. Зуунмод - Эрдэнэт (414 км)
10. Зуунмод - Сайншанд (449 км)
11. Зуунмод - Цэцэрлэг (496 км)
12. Зуунмод - Даланзадгад (518 км)
13. Зуунмод - Баруун Урт (536 км)
14. Зуунмод - Баянхонгор (585 км)
15. Зуунмод - Чойбалсан (661 км)
16. Зуунмод - Мөрөн (714 км)
17. Зуунмод - Алтай (956 км)
18. Зуунмод - Улиастай (1027 км)
19. Зуунмод - Улаангом (1379 км)
20. Зуунмод - Ховд (1380 км)
21. Зуунмод - Өлгий (1591 км)
1. Дархан - Сүхбаатар (92 км)
2. Дархан - Эрдэнэт (180 км)
3. Дархан - Улаанбаатар (219 км)
4. Дархан - Булган (248 км)
5. Дархан - Зуунмод (262 км)
6. Дархан - Чойр (457 км)
7. Дархан - Мандалговь (479 км)
8. Дархан - Өндөрхаан (550 км)
9. Дархан - Арвайхээр (596 км)
10. Дархан - Мөрөн (601 км)
11. Дархан - Сайншанд (682 км)
12. Дархан - Даланзадгад (772 км)
13. Дархан - Баруун Урт (779 км)
14. Дархан - Чойбалсан (874 км)
15. Дархан - Улиастай (989 км)
16. Дархан - Баянхонгор (751 км)
17. Дархан - Алтай (1122 км)
18. Дархан - Цэцэрлэг (537 км)
19. Дархан - Улаангом (1281 км)
20. Дархан - Өлгий (1402 км)
21. Дархан - Ховд (1582 км)
1. Чойр - Мандалговь (186 км)
2. Чойр - Зуунмод (224 км)
3. Чойр - Сайншанд (225 км)
4. Чойр - Өндөрхаан (235 км)
5. Чойр - Улаанбаатар (238 км)
6. Чойр - Чойбалсан (439 км)
7. Чойр - Дархан (457 км)
8. Чойр - Баруун Урт (462 км)
9. Чойр - Даланзадгад (479 км)
10. Чойр - Сүхбаатар (549 км)
11. Чойр - Булган (456 км)
12. Чойр - Эрдэнэт (509 км)
13. Чойр - Арвайхээр (494 км)
14. Чойр - Баянхонгор (638 км)
15. Чойр - Цэцэрлэг (630 км)
16. Чойр - Мөрөн (909 км)
17. Чойр - Алтай (1009 км)
18. Чойр - Улиастай (1153 км)
19. Чойр - Улаангом (1569 км)
20. Чойр - Ховд (1489 км)
21. Чойр - Өлгий (1644 км)
1. Мандалговь - Чойр (186 км)
2. Мандалговь - Зуунмод (225 км)
3. Мандалговь - Улаанбаатар (260 км)
4. Мандалговь - Даланзадгад (293 км)
5. Мандалговь - Арвайхээр (308 км)
6. Мандалговь - Сайншанд (355 км)
7. Мандалговь - Өндөрхаан (417 км)
8. Мандалговь - Дархан (479 км)
9. Мандалговь - Цэцэрлэг (500 км)
10. Мандалговь - Баянхонгор (508 км)
11. Мандалговь - Сүхбаатар (571 км)
12. Мандалговь - Булган (611 км)
13. Мандалговь - Баруун Урт (613 км)
14. Мандалговь - Эрдэнэт (631 км)
15. Мандалговь - Чойбалсан (741 км)
16. Мандалговь - Алтай (879 км)
17. Мандалговь - Мөрөн (913 км)
18. Мандалговь - Улиастай (967 км)
19. Мандалговь - Ховд (1303 км)
20. Мандалговь - Улаангом (1383 км)
21. Мандалговь - Өлгий (1314 км)
1. Сүхбаатар - Дархан (92 км)
2. Сүхбаатар - Эрдэнэт (272 км)
3. Сүхбаатар - Улаанбаатар (311 км)
4. Сүхбаатар - Булган (340 км)
5. Сүхбаатар - Зуунмод (354 км)
6. Сүхбаатар - Чойр (549 км)
7. Сүхбаатар - Мандалговь (571 км)
8. Сүхбаатар - Цэцэрлэг (629 км)
9. Сүхбаатар - Өндөрхаан (642 км)
10. Сүхбаатар - Арвайхээр (688 км)
11. Сүхбаатар - Мөрөн (693 км)
12. Сүхбаатар - Сайншанд (744 км)
13. Сүхбаатар - Баянхонгор (843 км / 830 км)
14. Сүхбаатар – Даланзадгад (688 км)
15. Сүхбаатар - Баруун Урт (871 км)
16. Сүхбаатар - Чойбалсан (966 км)
17. Сүхбаатар - Улиастай (1147 км)
18. Сүхбаатар - Алтай (1214 км)
19. Сүхбаатар - Улаангом (1373 км)
20. Сүхбаатар - Өлгий (1702 км)
21. Сүхбаатар - Ховд (1612 км)
1. Булган - Эрдэнэт (68 км)
2. Булган - Дархан (248 км)
3. Булган - Цэцэрлэг (289 км)
4. Булган - Улаанбаатар (318 км / 326 км)
5. Булган - Сүхбаатар (340 км)
6. Булган - Арвайхээр (348 км / 373 км)
7. Булган - Мөрөн (353 км/ 718 км)
8. Булган - Зуунмод (361 км)
9. Булган - Баянхонгор (503 км)
10. Булган - Чойр (456 км)
11. Булган - Мандалговь (611 км)
12. Булган - Өндөрхаан (649 км)
13. Булган - Даланзадгад (725 км)
14. Булган - Сайншанд (781 км)
15. Булган - Улиастай (807 км)
16. Булган - Алтай (874 км)
17. Булган - Баруун Урт (878 км)
18. Булган - Чойбалсан (973 км)
19. Булган - Улаангом (1033 км)
20. Булган - Ховд (1328 км)
21. Булган - Өлгий (1334 км / 1344 км)
1. Өндөрхаан - Баруун Урт (229 км)
2. Өндөрхаан - Чойр (235 км)
3. Өндөрхаан - Сайншанд (302 км)
4. Өндөрхаан - Чойбалсан (324 км)
5. Өндөрхаан - Улаанбаатар (331 км)
6. Өндөрхаан - Зуунмод (337 км)
7. Өндөрхаан - Мандалговь (417 км)
8. Өндөрхаан - Дархан (550 км)
9. Өндөрхаан - Сүхбаатар (642 км)
10. Өндөрхаан - Булган (649 км)
11. Өндөрхаан - Эрдэнэт (702 км)
12. Өндөрхаан - Даланзадгад (710 км)
13. Өндөрхаан - Арвайхээр (761 км)
14. Өндөрхаан - Цэцэрлэг (784 км)
15. Өндөрхаан - Баянхонгор (961 км)
16. Өндөрхаан - Мөрөн (1022 км)
17. Өндөрхаан - Улиастай (1315 км)
18. Өндөрхаан - Алтай (1339 км)
19. Өндөрхаан - Улаангом (1667 км)
20. Өндөрхаан - Ховд (1756 км)
21. Өндөрхаан - Өлгий (1967 км)
1. Эрдэнэт - Булган (68 км)
2. Эрдэнэт - Дархан (180 км)
3. Эрдэнэт - Сүхбаатар (272 км)
4. Эрдэнэт - Цэцэрлэг (357 км)
5. Эрдэнэт - Улаанбаатар (351 км)
6. Эрдэнэт - Зуунмод (414 км)
7. Эрдэнэт - Арвайхээр (416 км)
8. Эрдэнэт - Мөрөн (421 км)
9. Эрдэнэт - Баянхонгор (571 км)
10. Эрдэнэт - Чойр (509 км)
11. Эрдэнэт - Мандалговь (631 км)
12. Эрдэнэт - Өндөрхаан (702 км
13. Эрдэнэт - Даланзадгад (793 км)
14. Эрдэнэт - Улиастай (809 км)
15. Эрдэнэт - Сайншанд (834 км)
16. Эрдэнэт - Баруун Урт (931 км)
17. Эрдэнэт - Алтай (942 км)
18. Эрдэнэт - Чойбалсан (1026 км)
19. Эрдэнэт - Улаангом (1101 км)
20. Эрдэнэт - Ховд (1339 км)
21. Эрдэнэт - Өлгий (1402 км)
1. Арвайхээр - Баянхонгор (200 км)
2. Арвайхээр - Цэцэрлэг (266 км)
3. Арвайхээр - Мандалговь (308 км)
4. Арвайхээр - Булган (348 км/ 373 км)
5. Арвайхээр - Даланзадгад (377 км)
6. Арвайхээр - Зуунмод (385 км)
7. Арвайхээр – Эрдэнэт (416 км)
8. Арвайхээр – Улаанбаатар (430 км)
9. Арвайхээр - Алтай (571 км)
10. Арвайхээр – Дархан (596 км)
11. Арвайхээр - Чойр (494 км)
12. Арвайхээр - Улиастай (659 км)
13. Арвайхээр - Сайншанд (663 км)
14. Арвайхээр - Мөрөн (679 км)
15. Арвайхээр - Сүхбаатар (688 км)
16. Арвайхээр – Өндөрхаан (761 км)
17. Арвайхээр - Ховд (995 км)
18. Арвайхээр - Баруун Урт (990 км)
19. Арвайхээр - Чойбалсан (1085 км)
20. Арвайхээр - Улаангом (1188 км)
21. Арвайхээр - Өлгий (1206 км)
1. Цэцэрлэг - Баянхонгор (214 км / 218 км)
2. Цэцэрлэг - Арвайхээр (266 км)
3. Цэцэрлэг - Булган (289 км)
4. Цэцэрлэг - Эрдэнэт (357 км)
5. Цэцэрлэг - Мөрөн (413 км)
6. Цэцэрлэг - Улаанбаатар (430 км)
7. Цэцэрлэг - Зуун мод (496 км)
8. Цэцэрлэг - Мандалговь (500 км)
9. Цэцэрлэг - Улиастай (531 км)
10. Цэцэрлэг - Дархан (537 км)
11. Цэцэрлэг - Алтай (589 км)
12. Цэцэрлэг - Сүхбаатар (629 км)
13. Цэцэрлэг - Даланзадгад (643 км)
14. Цэцэрлэг - Чойр (630 км)
15. Цэцэрлэг - Өндөрхаан (784 км)
16. Цэцэрлэг - Сайншанд (855 км)
17. Цэцэрлэг - Улаангом (883 км)
18. Цэцэрлэг - Баруун Урт (1013 км)
19. Цэцэрлэг - Ховд (1039 км)
20. Цэцэрлэг - Чойбалсан (1108 км)
21. Цэцэрлэг - Өлгий (1220 км)
1. Сайншанд - Чойр (225 км)
2. Сайншанд - Өндөрхаан (302 км)
3. Сайншанд - Баруун Урт (340 км)
4. Сайншанд - Мандалговь (355 км)
5. Сайншанд - Зуунмод (449 км)
6. Сайншанд - Улаанбаатар (463 км)
7. Сайншанд - Даланзадгад (516 км)
8. Сайншанд - Чойбалсан (531 км)
9. Сайншанд - Арвайхээр (663 км)
10. Сайншанд - Дархан (682 км)
11. Сайншанд – Сүхбаатар (744 км)
12. Сайншанд - Булган (781 км)
13. Сайншанд - Эрдэнэт (834 км)
14. Сайншанд - Цэцэрлэг (855 км)
15. Сайншанд - Баянхонгор (863 км)
16. Сайншанд - Мөрөн (1134 км)
17. Сайншанд – Улаангом (1738 км)
18. Сайншанд - Алтай (1234 км)
19. Сайншанд - Улиастай (1322 км / 1355 км)
20. Сайншанд - Ховд (1658 км)
21. Сайншанд - Өлгий (1869 км)
1. Даланзадгад - Мандалговь (293 км)
2. Даланзадгад - Арвайхээр (377 км)
3. Даланзадгад - Чойр (479 км)
4. Даланзадгад - Сайншанд (516 км)
5. Даланзадгад - Зуунмод (518 км)
6. Даланзадгад - Улаанбаатар (553 км)
7. Даланзадгад - Баянхонгор (577 км)
8. Даланзадгад - Цэцэрлэг (643 км)
9. Даланзадгад - Улаангом (1585 км)
10. Даланзадгад - Өндөрхаан (710 км)
11. Даланзадгад - Булган (725 км)
12. Даланзадгад - Дархан (772 км)
13. Даланзадгад - Эрдэнэт (793 км)
14. Даланзадгад - Баруун Урт (856 км)
15. Даланзадгад - Сүхбаатар (864 км)
16. Даланзадгад - Алтай (948 км)
17. Даланзадгад - Улиастай (1036 км / 1104 км)
18. Даланзадгад - Мөрөн (1056 км)
19. Даланзадгад - Чойбалсан (1074 км)
20. Даланзадгад - Ховд (1372 км)
21. Даланзадгад - Өлгий (1583 км)
1. Баруун Урт - Чойбалсан (191 км)
2. Баруун Урт - Өндөрхаан (229 км)
3. Баруун Урт - Сайншанд (340 км)
4. Баруун Урт - Чойр (462 км)
5. Баруун Урт - Улаанбаатар (553 км)
6. Баруун Урт - Зуунмод (536 км)
7. Баруун Урт - Мандалговь (613 км)
8. Баруун Урт - Дархан (779 км)
9. Баруун Урт - Даланзадгад (856 км)
10. Баруун Урт - Сүхбаатар (871 км)
11. Баруун Урт - Булган (878 км)
12. Баруун Урт - Эрдэнэт (931 км)
13. Баруун Урт - Арвайхээр (990 км)
14. Баруун Урт - Цэцэрлэг (1013 км)
15. Баруун Урт - Баянхонгор (1205 км)
16. Баруун Урт - Мөрөн (1231 км)
17. Баруун Урт - Улиастай (1544 км)
18. Баруун Урт - Алтай (1602 км)
19. Баруун Урт - Улаангом (1896 км)
20. Баруун Урт - Ховд (2053 км)
21. Баруун Урт - Өлгий (2274 км)
1. Баянхонгор - Арвайхээр (200 км)
2. Баянхонгор - Цэцэрлэг (214 км / 218 км)
3. Баянхонгор - Алтай (371 км)
4. Баянхонгор - Улиастай (459 км / 497 км)
5. Баянхонгор - Булган (503 км)
6. Баянхонгор - Мандалговь (508 км)
7. Баянхонгор - Эрдэнэт (571 км)
8. Баянхонгор - Даланзадгад (577 км)
9. Баянхонгор - Зуунмод (585 км)
10. Баянхонгор - Мөрөн (627 км / 617 км)
11. Баянхонгор - Улаанбаатар (630 км)
12. Баянхонгор - Чойр (638 км)
13. Баянхонгор - Дархан (751 км)
14. Баянхонгор - Ховд (795 км)
15. Баянхонгор - Сүхбаатар (843 км / 830 км)
16. Баянхонгор - Сайншанд (863 км)
17. Баянхонгор - Өндөрхаан (961 км)
18. Баянхонгор - Улаангом (988 км)
19. Баянхонгор - Өлгий (1005 км)
20. Баянхонгор - Баруун Урт (1205 км)
21. Баянхонгор - Чойбалсан (1285 км)
1. Чойбалсан - Баруун Урт (191 км)
2. Чойбалсан – Өндөрхаан (324 км)
3. Чойбалсан - Чойр (439 км)
4. Чойбалсан - Сайншанд (531 км)
5. Чойбалсан – Улаанбаатар (655 км)
6. Чойбалсан - Зуунмод (661 км)
7. Чойбалсан - Мандалговь (741 км)
8. Чойбалсан – Дархан (874 км)
9. Чойбалсан - Сүхбаатар (966 км)
10. Чойбалсан - Булган (973 км)
11. Чойбалсан – Эрдэнэт (1026 км)
12. Чойбалсан - Даланзадгад (1074 км)
13. Чойбалсан - Арвайхээр (1085 км)
14. Чойбалсан - Цэцэрлэг (1108 км)
15. Чойбалсан - Баянхонгор (1285 км)
16. Чойбалсан - Мөрөн (1326 км)
17. Чойбалсан - Улиастай (1369 км)
18. Чойбалсан - Алтай (1656 км)
19. Чойбалсан - Улаангом (1991 км)
20. Чойбалсан - Ховд (2080 км)
21. Чойбалсан - Өлгий (2291 км)
1. Мөрөн - Булган (353 км / 718 км)
2. Мөрөн - Улиастай (388 км)
3. Мөрөн - Цэцэрлэг (413 км)
4. Мөрөн - Эрдэнэт (421 км)
5. Мөрөн - Алтай (583 км)
6. Мөрөн - Дархан (601 км)
7. Мөрөн - Баянхонгор (627 км / 617 км)
8. Мөрөн - Улаанбаатар (671 км)
9. Мөрөн - Арвайхээр (679 км)
10. Мөрөн - Улаангом (680 км)
11. Мөрөн - Сүхбаатар (693 км)
12. Мөрөн - Зуунмод (714 км)
13. Мөрөн - Ховд (853 км)
14. Мөрөн - Мандалговь (913 км)
15. Мөрөн - Өлгий (981 км / 991 км)
16. Мөрөн - Чойр (909 км)
17. Мөрөн - Өндөрхаан (1022 км)
18. Мөрөн - Даланзадгад (1056 км)
19. Мөрөн - Сайншанд (1134 км)
20. Мөрөн - Баруун Урт (1231 км)
21. Мөрөн - Чойбалсан (1326 км)
1. Улиастай - Алтай (195 км / 218 км)
2. Улиастай - Мөрөн (388 км)
3. Улиастай - Ховд (465 км)
4. Улиастай - Баянхонгор (459 км / 497 км)
5. Улиастай - Улаангом (529 км)
6. Улиастай - Цэцэрлэг (531 км)
7. Улиастай - Арвайхээр (659 км)
8. Улиастай – Өлгий (869 км)
9. Улиастай - Эрдэнэт (809 км)
10. Улиастай - Булган (807 км)
11. Улиастай - Улаанбаатар (984 км)
12. Улиастай - Мандалговь (967 км)
13. Улиастай - Дархан (989 км)
14. Улиастай - Зуунмод (1027 км)
15. Улиастай - Даланзадгад (1036 км / 1104 км)
16. Улиастай - Сүхбаатар (1147 км)
17. Улиастай - Чойр (1153 км)
18. Улиастай - Өндөрхаан (1315 км)
19. Улиастай - Сайншанд (1322 км / 1355 км)
20. Улиастай - Баруун Урт (1544 км)
21. Улиастай - Чойбалсан (1369 км)
1. Алтай - Улиастай (195 км / 218 км)
2. Алтай - Баянхонгор (371 км)
3. Алтай - Ховд (424 км)
4. Алтай - Арвайхээр (571 км)
5. Алтай - Мөрөн (583 км)
6. Алтай - Өлгий (635 км)
7. Алтай - Улаангом (662 км)
8. Алтай - Цэцэрлэг (589 км)
9. Алтай - Булган (874 км)
10. Алтай - Мандалговь (879 км)
11. Алтай - Эрдэнэт (942 км)
12. Алтай - Даланзадгад (948 км)
13. Алтай - Зуунмод (956 км)
14. Алтай - Улаанбаатар (1001 км)
15. Алтай - Чойр (1009 км)
16. Алтай - Дархан (1122 км)
17. Алтай - Сайншанд (1234 км)
18. Алтай - Өндөрхаан (1339 км)
19. Алтай - Сүхбаатар (1214 км)
20. Алтай - Баруун Урт (1602 км)
21. Алтай - Чойбалсан (1656 км)
1. Улаангом - Ховд (238 км)
2. Улаангом - Өлгий (301 км / 311 км)
3. Улаангом - Улиастай (529 км)
4. Улаангом - Алтай (662 км)
5. Улаангом - Мөрөн (680 км)
6. Улаангом - Цэцэрлэг (883 км)
7. Улаангом - Баянхонгор (988 км)
8. Улаангом - Булган (1033 км)
9. Улаангом - Эрдэнэт (1101 км)
10. Улаангом - Арвайхээр (1188 км)
11. Улаангом - Дархан (1281 км)
12. Улаангом - Улаанбаатар (1336 км)
13. Улаангом - Сүхбаатар (1373 км)
14. Улаангом - Мандалговь (1383 км)
15. Улаангом - Зуунмод (1379 км)
16. Улаангом - Даланзадгад (1585 км)
17. Улаангом - Чойр (1569 км)
18. Улаангом - Өндөрхаан (1667 км)
19. Улаангом - Сайншанд (1738 км)
20. Улаангом - Баруун Урт (1896 км)
21. Улаангом - Чойбалсан (1991 км)
1. Ховд - Улаангом (238 км)
2. Ховд - Алтай (424 км)
3. Ховд - Улиастай (465 км)
4. Ховд - Мөрөн (853 км)
5. Ховд - Баянхонгор (795 км)
6. Ховд - Өлгий (211 км)
7. Ховд - Арвайхээр (995 км)
8. Ховд - Цэцэрлэг (1039 км)
9. Ховд - Мандалговь (1303 км)
10. Ховд - Булган (1328 км)
11. Ховд - Эрдэнэт (1339 км)
12. Ховд - Даланзадгад (1372 км)
13. Ховд - Зуунмод (1380 км)
14. Ховд - Улаанбаатар (1425 км)
15. Ховд - Дархан (1519 км)
16. Ховд - Сайншанд (1568 км)
17. Ховд - Чойр (1489 км)
18. Ховд - Өндөрхаан (1756 км)
19. Ховд - Сүхбаатар (1612 км)
20. Ховд - Баруун Урт (2053 км)
21. Ховд - Чойбалсан (2080 км)
1. Өлгий - Ховд (211 км)
2. Өлгий - Улаангом (301 км / 311 км)
3. Өлгий - Алтай (635 км)
4. Өлгий - Улиастай (869 км)
5. Өлгий - Мөрөн (981 км / 991 км)
6. Өлгий - Баянхонгор (1006 км)
7. Өлгий - Арвайхээр (1206 км)
8. Өлгий - Цэцэрлэг (1220 км)
9. Өлгий - Булган (1334 км / 1344 км)
10. Өлгий - Эрдэнэт (1402 км)
11. Өлгий - Мандалговь (1314 км)
12. Өлгий - Дархан (1582 км)
13. Өлгий - Даланзадгад (1583 км)
14. Өлгий - Зуунмод (1591 км)
15. Өлгий - Улаанбаатар (1636 км)
16. Өлгий - Сүхбаатар (1702 км)
17. Өлгий - Чойр (1644 км)
18. Өлгий - Сайншанд (1869 км)
19. Өлгий - Өндөрхаан (1967 км)
20. Өлгий - Баруун Урт (2274 км)
21. Өлгий - Чойбалсан (2291 км)