ХОНОГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

Эрэн сурвалжлах
Цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарт 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр нийт 1835 дуудлага, мэдээлэл ирснээс зөрчлийн шинжтэй 1509, гэмт хэргийн шинжтэй 116 дуудлага бүртгэгдсэн байна.