Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээллийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам вебсайтад нээлттэй байршууллаа

Улс төр
Та бүхэн бүх мэдээллийг http://opendata.met.gov.mn/ хаягаар орж авч болох бөгөөд сайжруулалт үргэлжлэн хийгдэнэ.