102 УТСАНД ИРСЭН ДУУДЛАГЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

Эрэн сурвалжлах

 Цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарт 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр нийт 1940 дуудлага, мэдээлэл ирснээс зөрчлийн шинжтэй 1609, гэмт хэргийн шинжтэй 101 дуудлага бүртгэгдсэн байна.